Emergencias (por género)Abutilon
Abutilon

Allium
Allium

Alopecurus
Alopecurus

Amaranthus
Amaranthus

Anagallis
Anagallis

Aster
Aster

Avena
Avena

Biserrula
Biserrula

Bromus
Bromus

Calendula
Calendula

Cardaria
Cardaria

Centaurea
Centaurea

Cerastium
Cerastium

Chamaemelum
Chamaemelum

Chenopodium
Chenopodium

Chrysanthemum
Chrysanthemum

Cirsium
Cirsium

Conium
Conium

Convolvulus
Convolvulus

Cynodon
Cynodon

Cyperus
Cyperus

Datura
Datura

Daucus
Daucus

Diplotaxis
Diplotaxis

Ecballium
Ecballium

Echinochloa
Echinochloa

Emex
Emex

Euphorbia
Euphorbia

Fedia
Fedia

Fumaria
Fumaria

Galium
Galium

Glaucium
Glaucium

Hirschfeldia
Hirschfeldia

Lactuca
Lactuca

Lamium
Lamium

Lolium
Lolium

Malva
Malva

Medicago
Medicago

Melilotus
Melilotus

Mercurialis
Mercurialis

Moluccella
Moluccella

Onobrychis
Onobrychis

Ornithopus
Ornithopus

Oxalis
Oxalis

Papaver
Papaver

Phalaris
Phalaris

Picris
Picris

Piptatherum
Piptatherum

Plantago
Plantago

Poa
Poa

Polygonum
Polygonum

Polypogon
Polypogon

Ranunculus
Ranunculus

Ridolfia
Ridolfia

Rumex
Rumex

Salsola
Salsola

Scandix
Scandix

Scorpiurus
Scorpiurus

Senecio
Senecio

Setaria
Setaria

Silene
Silene

Silybum
Silybum

Sinapis
Sinapis

Sonchus
Sonchus

Sorghum
Sorghum

Stellaria
Stellaria

Torilis
Torilis

Urtica
Urtica

Veronica
Veronica

Xanthium
Xanthium